Skip to main content

Sub Comittees

Investment Promotion Committee

Chairperson Executive Director(TDF)
Member Nominated by the board among the members of the board.
Member Nominated by the board among finance and investment experts.

पदपूर्ति उपसमिति

कार्यकारी निर्देशक  संयोजक
लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि सदस्य
समितिले तोकेको एकजना बाह्य मानव श्रोत सम्वन्धी पदपूर्ति विशेषज्ञ सदस्य
सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य
कोषको वित्त तथा मानव श्रोत विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य-सचिव

जनशक्ति व्यवस्थापन उपसमिति

समितिले तोकेको संचालक सदस्य संयोजक
समितिले तोकेको विज्ञ एक जना सदस्य
कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव

सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन उपसमिति

कार्यकारी निर्देशक  संयोजक
कार्यकारी निर्देशकले तोकेको आन्तरिक वित्त विज्ञ  सदस्य
प्रमुख लगानी अधिकृत  सदस्य सचिव

ऋण असुली उपसमिति

संचालक सदस्य तथा सह सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय     संयोजक
संचालक सदस्य, अर्थ विज्ञ सदस्य
कार्यकारी निर्देशक, नगर विकास कोष सदस्य
उपसचिव, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय सदस्य
प्रमुख, ऋण असुली एकाई, नगर विकास कोष सदस्य सचिव