Skip to main content

Sub Comittees

Investment Promotion Committee

Chairperson Executive Director(TDF)
Member Nominated by the board among the members of the board.
Member Nominated by the board among finance and investment experts.

 

पदपूर्ति उपसमिति

कार्यकारी निर्देशक  संयोजक
लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि सदस्य
समितिले तोकेको एकजना बाह्य मानव श्रोत सम्वन्धी पदपूर्ति विशेषज्ञ सदस्य
सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य
कोषको वित्त तथा मानव श्रोत विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य-सचिव

जनशक्ति व्यवस्थापन उपसमिति

समितिले तोकेको संचालक सदस्य संयोजक
समितिले तोकेको विज्ञ एक जना सदस्य
कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव